Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc IV-2 Phuong an thi cong. KH1235


                                                           (Phu luc IV-2)

ĐƠN VỊ:……………………….                                                                   Số PATC: ……/08/2017

   

                                                                                          

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Ngày        tháng        năm 20……


            Nội dung công tác: ……………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………………………

          Địa điểm công tác: ……………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………………………       Thời gian công tác theo KH: ……h……..ngày ……….., đến …..….h……. ngày …….……

I./ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

     * Người lãnh đạo công việc : …………………………….........., Bậc AT:…………….

     * Người chỉ huy trực tiếp: .……………………………………, Bậc AT:…………….

     * Nhóm công tác gồm ……….. người. Phiếu công tác đã duyệt số: ……..., ngày


II./ BIỆN PHÁP AN TOÀN:

1./ Nhóm thao tác ĐÃ thực hiện biện pháp an toàn chính:   

Cắt điện và làm biện pháp an toàn: Ghi cụ thể


2./ Nhóm công tác thực hiện biện pháp AT bổ sung gồm:

 ( Ghi rõ vị trí làm biện pháp an toàn bổ sung do Nhóm công tác làm thêm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III./ KỸ THUẬT  THI CÔNG: (Nêu phương pháp thi công đường dây và trạm)

(- Phân chia công việc từng nhóm; cử trưởng nhóm.

- Dự kiến thời gian và tiến độ thi công.

- Cử người giám sát.

- Thi công cơ giới hoặc thủ công.

- Kỷ thuật thi công cụ thể từng việc và  Hướng dẫn thống nhất cách thực hiện.)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………IV./ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG:


         (Sơ đồ lưới điện 1 sợi và đường giao thông,

                          thủy bộ. Và phầnmặt bằng  liên quan công trình)

V./ VẬN CHUYỂN, VẬT TƯ THIẾT BỊ - TT LIÊN LẠC:

(- Đi lại vận chuyển và chuẩn bị mặt bằng làm việc;

- Chuẩn bị vậ tư, điểm tập kết… ;

- Thông tin liên lạc;

- Biển báo an toàn giao thông;

- Vấn đề liên quan khác với địa phương hoặc đơn vị liên quan)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     


            Phương án được thông qua thống nhất cùng ký tên; lập thành 3 bản…………….


Người lập PA                               ĐD Đơn vị thi công                                 ĐV QL Vận Hành

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.