Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc IV-1 Ke hoach thoi gian thi cong. KH1235


Phụ lục IV-1

Kế hoạch, thời gian thi công công trình

Gói thầu số: ……………………………………

TT
Hạng mục, phân đoạn công trình
Thời gian dự kiến bắt đầu và hoàn thành
Người chỉ huy công trình và giám sát B (Số ĐT liên lạc)
Ghi chú
1
Phân đoạn 1 từ …..
Lê Văn A (CH)
Trần Văn X
2
Phân đoạn 2 từ …..
3
Phân đoạn 3 từ …..

       Ngày … tháng … năm ….

Thông qua Chủ đầu tư                                                            Đơn vị thi công

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.