Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc III-1 Danh sach cong nhan HL dat yeu cau ATLDPhụ lục III-1

Danh sách công nhận huấn luyện ATVSLĐ - Năm 2017

TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức danh
Bậc AT
Cấp thẻ AT
1
2
3

          Đính kèm hồ sơ huấn luyện của Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ và thể AT theo quy định.


Ngày……………………….

          Người lập biểu                                                                       Giám Đốc

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.