Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc II-3 BB kiem tra ATLD. KH1235BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG
TẠI HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC
(Áp dụng đối với việc kiểm tra cho Đơn vị ngoài EVN)
Vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm .......
Cty kiểm tra ...................................................:  
1. Ông ……………………………-…………..
2. Ông ……………………………-…………..
Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác tại hiện trường làm việc:
Ông ………………………………………..
Đội:…………………………………….…   
Đã kiểm tra hiện trường làm việc tại trụ số ……………  Đường dây: ……………….………………
Xã, huyện: ………………………
Đoàn kiểm tra có nhận xét đánh giá như sau :
1. Thực hiện các biện pháp an toàn và biện pháp thi công :      
                                                                                                      
           
2. Thực hiện phiếu công tác và những vấn đề lưu ý của công ty::                               
                                                                                                    
3. Sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, dung cụ và phương tiện thi công:
                                          
4. Những vấn đề khác hoặc kiến nghị của Đoàn kiểm tra: (Tạm ngưng công việc do vi phạm; hoặc nhắc nhở khác ….)

Người kiểm tra:
…………………………………
 ký tên :
Ý kiến của Người chỉ huy trực tiếp Đơn vị công tác:
Họ tên Người chỉ huy trực tiếp
……………………………………
 ký tên :
Kết thúc kiểm tra vào  lúc :  ………giờ …… ngày …… …tháng ……… năm ..........

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.