Thứ Hai, tháng 10 15, 2018

Đề Tình huống PCTG biên soạn 2018

Hội thi, CBAT

1./ Tám đề tình huống đề nghị biên soạn.

2./ Tình huống mẫu có thang điểm.

3./ Tất cả bộ đề về tình huống gồm 50 tình huống các loại.

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY