Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện - Bộ Công Thương


Chương III
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Mục 1

TỔ CHỨC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Điều 15. Tổ chức đơn vị công tác
Một đơn vị công tác phải có tối thiểu hai người, trong đó phải có một người chỉ
huy trực tiếp chịu trách nhiệm chung.
Điều 16. Cử người chỉ huy trực tiếp và nhân viên đơn vị công tác
Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm cử người chỉ huy trực tiếp và nhân
viên đơn vị công tác phù hợp với công việc, có trình độ và khả năng thực hiện công
việc an toàn.

Điều 17. Cử người giám sát an toàn điện
1. Người sử dụng lao động hoặc đơn vị quản lý vận hành chịu trách nhiệm cử
người giám sát an toàn điện khi đơn vị công tác không chuyên ngành về điện hoặc
không đủ trình độ về an toàn điện làm việc gần vật mang điện.
2. Đơn vị quản lý vận hành chịu trách nhiệm cử người giám sát an toàn điện khi
đơn vị công tác làm việc tại nơi đặc biệt nguy hiểm về điện.
Điều 18. Công việc gồm nhiều đơn vị công tác

Trường hợp công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt
động điện lực thực hiện, người sử dụng lao động phải cử người lãnh đạo công việc.
Điều 19. Cho phép thực hiện nhiệm vụ một mình
Những người được giao nhiệm vụ đi kiểm tra đường dây, thiết bị bằng mắt thì
được phép thực hiện nhiệm vụ một mình. Trong khi kiểm tra phải luôn coi đường dây
và thiết bị đang có điện.
Điều 20. Trách nhiệm của người lãnh đạo công việc
Người lãnh đạo công việc chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động của các đơn vị
công tác trong quá trình thực hiện công việc.
Điều 21. Trách nhiệm của người cho phép
1. Người cho phép chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện
pháp kỹ thuật an toàn điện thuộc trách nhiệm của mình để chuẩn bị chỗ làm việc cho
đơn vị công tác.
2. Chỉ dẫn cho đơn vị công tác các thiết bị đã được cắt điện, những phần thiết
bị còn điện và các biện pháp đặc biệt chú ý.
3. Ký lệnh cho phép vào làm việc và bàn giao nơi làm việc cho đơn vị công tác.
Điều 22. Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện
1. Cùng người chỉ huy trực tiếp tiếp nhận nơi làm việc.
2. Phải luôn có mặt tại nơi làm việc để giám sát an toàn về điện cho nhân viên
đơn vị công tác và không được làm thêm nhiệm vụ khác.

Mục 2

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHỈ HUY TRỰC TIẾP

Điều 23. Trách nhiệm phối hợp
Người chỉ huy trực tiếp phải hợp tác chặt chẽ với các tổ chức liên quan và chỉ
huy, kiểm tra đơn vị công tác để đảm bảo công tác an toàn và gìn giữ an toàn cho
cộng đồng.
Điều 24. Trách nhiệm kiểm tra
1. Người chỉ huy trực tiếp phải hiểu rõ nội dung công việc được giao, các biện
pháp an toàn phù hợp với công việc.
2. Người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm
a) Kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết;
b) Việc chấp hành các quy định về an toàn của nhân viên đơn vị công tác;
c) Chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng trong khi làm việc;
d) Đặt, di chuyển, tháo dỡ các biển báo an toàn điện, rào chắn, nối đất di động
trong khi làm việc và phổ biến cho tất cả nhân viên đơn vị công tác biết.
Điều 25. Kiểm tra sơ bộ sức khoẻ công nhân
Trước khi bắt đầu công việc, người chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra sơ bộ tình
hình sức khỏe, thể trạng của nhân viên đơn vị công tác. Khi xét thấy sẽ có khó khăn
cho nhân viên đơn vị công tác thực hiện công việc một cách bình thường thì không
được để nhân viên đơn vị công tác đó tham gia vào công việc.
Điều 26. Trách nhiệm giải thích

Trước khi cho đơn vị công tác vào làm việc người chỉ huy trực tiếp phải giải
thích cho nhân viên đơn vị công tác về nội dung, trình tự để thực hiện công việc và
các biện pháp an toàn.
Điều 27. Trách nhiệm giám sát
Người chỉ huy trực tiếp phải có mặt liên tục tại nơi làm việc, giám sát và có biện
pháp để nhân viên đơn vị công tác không thực hiện những hành vi có thể gây tai nạn
trong quá trình làm việc.

Mục 3

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Điều 28. Nghĩa vụ của nhân viên đơn vị công tác
1. Phải nắm vững và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn liên quan đến
công việc, phải nhận biết được các yếu tố nguy hiểm và phải thành thạo phương
pháp sơ cứu người bị tai nạn do điện.
2. Phải tuân thủ hướng dẫn của nguời chỉ huy trực tiếp và không làm những
việc mà người chỉ huy không giao. Nếu không thể thực hiện được công việc theo
lệnh của người chỉ huy, hoặc nhận thấy nguy hiểm nếu thực hiện công việc đó theo
lệnh, nhân viên đơn vị công tác phải ngừng ngay công việc, báo cáo và chờ lệnh của
người chỉ huy trực tiếp.
3. Khi không thể tuân thủ lệnh của người chỉ huy trực tiếp, các quy định về an
toàn hoặc nhận thấy có khả năng và dấu hiệu thiếu an toàn ở thiết bị, ở dụng cụ an
toàn hoặc điều kiện làm việc, được quyền từ chối thực hiện lệnh của người chỉ huy
trực tiếp, khi đó phải báo cáo với người có trách nhiệm thích hợp.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.