Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Video hành lang an toàn lưới điện cao ap và Điện nông thôn

     Qua công tác tuyên truyền nhằm góp phần giúp cho nhân dân hiểu thêm về cách sử dụng điện an toàn - tiết kiệm, cách phòng ngừa tai nạn về điện, cấp cứu người bị điện giật và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ lưới điện quốc giađồng thời càng thắt chặt thêm mối quan hệ với chính quyền địa phương, ngành điện  và các hộ dân sống gần đường dây trung, cao thế.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.