Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Ket qua boi toan - 0803

Ghi chú 1: ( Ngày sinh + tháng sinh + năm sinh (2 chữ số) + Số Bạn tự chọn Vận mạng.)
Ghi chú 2: ( Ngày sinh + tháng sinh + năm sinh (2 chữ số) + Số Bạn tự chọn Tình cảm.)

Bạn cần tìm con số vận mạng, tình cảm & Cung mạng.

51 - 48 -59                                          
52 - 47 - 22
54 - 45 - 24                                         
57 - 42 - 53
60 - 39 - 36                                         
65 - 34 - 86
66 - 33 - 26 - 46                                  
68 - 31 - 49
69 - 33 - 80                                         
70 - 29 - 40
71 - 28 - 38 -16                                  
72 - 27 - 37 - 62
74 - 25 - 35 - 64                                  
76 - 23 - 32
78 - 21 - 75                                         
79 - 20 - 19 - 6
81 - 18 - 63                                         
82 - 17 - 77
84 - 15 - 44                                         
87 - 12 - 67
88 - 11 - 83 - 85                                  
89 - 10 - 99
90 -   9 - 50                                         
91 -   8 - 100
92 -   7 - 13                                         
94 -   5 - 14
95 -   4 - 43 - 55                                  
96 -   3 - 16 - 56
97 -   2 - 73                                         
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.