Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên - Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên ...

Menu

Tập huấn Elearning 07-2019


Tài liệu tập huấn 1 (Tạo kịch bản bài giảng)

Tài liệu tập huấn 2 (Slide Quiz phần ôn tập nhanh)

Elearning 2019 Data

Bài giảng chuyên đề Elearning Ths. Nguyễn Ngọc Tuân 

Đưa Power point lên Web


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.