Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Giáo trình - Xử lý tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Đề bài hùng biện số 9 
Nội dung 1: Trình bày nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?
Nội dung 2 (hùng biện): Trước khi mưa bão tới tại đơn vị bạn phải làm gì để ứng phó nhằm hạn chế thiên tai?
-       Sau thiên tai Bạn báo cáo những nội dung gì và báo cho ai?
Đáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
------------------------------------
thien taiNội dung 1:
- Tham gia và kiểm tra việc thực hiện công tác diễn tập phương án PCTT&TKCN trong phạm vi quản lý.
- Báo cáo kịp thời những diễn biến và quá trình khắc phục khi có thiên tai xảy ra với cấp trên.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp định kỳ sơ, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCTT&TKCN của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Kiểm tra và củng cố vị trí sung yếu lưới điện.
-       Xác định vị trí bão lốc vào để tăng cường củng cố.
-       Đề ra phương án an toàn con người trong nội bộ.
-       Phương án hỗ trợ kết hợp địa phương.
-       Huy động lực lượng tại chỗ, báo cáo cấp trên tình hình và dự đoán bão.
(*) Báo cáo sau thiên tai:
- Báo cáo tổng hợp PCTT&TKCN trong ngành cấp trên, báo cáo BCH PCTT&TKCN địa phương.
- Tình hình thiệt hại ước tính chi phí.
- Tình trạng xử lý, khắc phục tới đâu.
- Công tác phối hợp.
- Bài học kinh nghiệm.
---------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.