Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phương pháp mẫu xây dựng giáo án - Danh gia rui ro


(Phương pháp mẫu xây dựng giáo án)

    Chương: Đánh giá rủi ro xảy ra tai nạn lao động.

Bài: Phương pháp phân tích, đánh giá “Rủi ro xảy ra tai    
                     nạn khi làm việc trên lưới điện”

Đối tượng: Cán bộ an toàn – An toàn vệ sinh viên – CN bậc cao
Thời lượng: 15 phút

Mục tiêu:
- Xây dựng ý thức chấp hành quy trình AT điện,
- Hướng dẫn NLĐ phân tích được khả năng Rủi ro xảy ra TNLĐ. Sau đó xây dựng quy trình làm việc từng loại hình công việc.
- Mục tiêu chủ yếu là “không để xảy ra tai nạn”.


Thời gian
Nội dung
Người hướng dẫn
Người tham gia
2 phút
1./ Khởi động (dẫn nhập)

* Mong muốn NLĐ ý thức ATLĐ và tư duy động não..  từng ngày được nâng lên.
* Biết cách bảo vệ mình bằng ý thức đúng và hành động đúng, thực hiện công việc nhanh gọn nhưng không trái với quy trình AT điện.

* Xây dựng được mối đoàn kết nhất trí (1) từ lãnh đạo điện lực đến Đội/ Tổ - (2) Từ Đội/ tổ đến công nhân – (3) Từ công nhân đối với ý thức chấp hành của bản thân.
* Xây dựng ý kiến thống nhất của tập thể, lấy sức mạnh chất xám của NHÓM làm nồng cốt.

* Đồng thời, phát huy sáng kiến cải tiến công việc áp dụng vào thực tế.
* Duy trì, phát huy và phổ biến rộng rãi sáng kiến  cải tiến kỹ thuật.

- Đặt câu hỏi trao đổi giữa người hướng dẫn và người tham gia (nếu cần thiết).

- Hình ảnh và video minh hoạ (nếu có).

12 phút
2./ Nội dung chính

2.1./ Thông kê, phân tích một số vụ TNLĐ, để làm cơ sở phân tích, đánh giá Rủi ro.

2.2./ Giới thiệu nguyên tắc vòng lập: Nghiên cứu 6 quy tắc sắp xếp công việc, điều hành chỉ huy, công tác phối hợp làm việc an toàn.

2.3./ Giới thiệu phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro xảy ra tai nạn.

* Trình bày bằng Power Point
    + Minh hoạ hình ảnh (nếu có)
Trao đổi, thảo luận nếu cần thiết.
1 phút
3./ Thực hành (tại đơn vị)

Giới thiệu công việc MẪU để phân tích đánh giá rủi ro:
(1) Công việc leo trụ.
(2) Công việc thay bóng đèn trên trần nhà.

Hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro một vài tình huống mẫu (làm cơ sở thực hiện tại đơn vị).


Triển khai tại đơn vị
… phút
4./ Nhận xét, củng cố bài giảng.

Tại đơn vị…
* CBAT tổ chức học tập NHÓM tại đơn vị, đưa ra các loại hình công việc cho các NHÓM phân tích đánh giá rủi ro.

* Sao cho các NHÓM biết cách nhìn nhận công việc sẽ mất an toàn tại thời điểm nào, từ đó chia thành các bước NHỎ phân tích đánh giá về rủi ro xảy ra mất an toàn.

Xây dựng cho CBAT và ATVSV nắm vững phương pháp nhìn nhận sự vịêc của một loại hình công việc, để biết cách phân tích chia công việc thành nhiều bước NHỎ và biện pháp AT kèm theo.
- Khai triển rộng đến các Điện lực.

- Lấy lực lượng ATVSV làm nồng cốt.

The end

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.