Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Ma ADS Google - Backline

(Da add vao HTML)
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
    google_ad_client: "ca-pub-1002484012245801",
    enable_page_level_ads: true
  });
</script>

ads

Đã kích hoạt với Google 09/04/2019
===================================================================


(Ma cua Google se add vao Giua Body --- Trong 1 phan tu Div )
<script>
  (function() {
    var cx = '017741882619710354346:sibeog9-syk';
    var gcse = document.createElement('script');
    gcse.type = 'text/javascript';
    gcse.async = true;
    gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
  })();
</script>
<gcse:search></gcse:search>
(Ma google add vao Giua Body --- Trong 1 phan tu Div )

===================================================================
Quang cao va dang ky phi: Google ADS
https://ads.google.com/aw/express/dashboard?campaignId=1768750708&ocid=323254764&__u=6038976828&__c=4514314636&subid=vn-vi-ha-g-aw-c-bkmv_1%21o2~CjwKCAjwhbHlBRAMEiwAoDA340RwBg11XbK_i6t6F5yhz98RSDgMu3bZ-8cN0j2AYZ0RBPYeDzCSohoCaekQAvD_BwE~59759017194~kwd-140582876~1465682343~284328116769


===================================================================
Backline mien phi - Click here


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.