Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Xây dựng hệ thống tổ chức và thực hiện công tác ATVSLĐ tại cơ quan, xí nghiệp

Xây dựng hệ thống tổ chức và thực hiện công tác ATVSLĐ   tại cơ quan, xí nghiệp


* Tổ chức mạng lưới hoạt động theo Luật an toàn TT07 (Chủ DN Công đoàn).
  + Thành lập hội đồng ATVSLĐ.
  + Thành lập bộ phận KTAT.
  + XD Kế hoạch kinh phí hoạt động.
  + Biên soạn quy trình sử dụng máy móc thiết bị trang cụ ATLĐ.
       * Có kế hoạch theo dõi và cải thiện điều kiện LV an toàn.       

+ XD Quy chế hoạt động, thưởng - kỷ luật ATVSLĐ.    
+ XD Quy định phân cấp trách nhiệm ATVSLĐ các Phòng , Ban hỗ trợ công tác AT

+ Chế độ kiểm tra ATVSLĐ định kỳ đột xuất.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.