Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

98-1


Xây: 98-1=97
Cần xây cái nền trước như là củng cố ý khí và nội tại.
Muốn làm được theo ý định phải nhường nhịn và đúng thời cơ thì mọi việc tốt, kể cả công việc va 2ti2nh cảm..
Nếu vượt tốc sẽ không hay lắm dễ trở ngại.
Không nên nóng khi có trở ngại, từ từ sẽ qua.
Hạp số: 97 và 1.

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY