Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Văn bản 9425 hieu chinh QD 7300 SPC


Văn bản 9425 hieu chinh QD 7300 SPC


Căn cứ Văn bản số 9088/EVN SPC-TCNS ngày 11/12/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Giao nhiệm vụ bàn giao lưới điện 220/110kV và thành lập Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam;

Thực hiện Văn bản 7300/HD-EVN SPC ngày 10/10/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng dẫn thực hiện một số điều Quy trình ATĐ 959 (gọi tắt là VB-7300),

Văn bản-7300 có một số nội dung, hạng mục về phạm vi, đối tượng áp dụng là Chi nhánh điện Cao thế trực thuộc Công ty Lưới điện cao thế, đến nay không còn phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Tổng công ty. Vì vậy, để áp dụng theo mô hình quản lý lưới điện 110kV tại Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (Đội QLVHLĐCT) trực thuộc Công ty Điện lực, Tổng công ty hướng dẫn bổ sung việc thực hiện PCT, LCT và bàn giao hiện trường lưới điện công tác tại các Đội QLVHLĐCT, như sau:

1.  Hiệu chỉnh các cụm từ có tên gọi về cơ sở/đơn vị nêu trong Văn bản-7300, cụ thể:

-     Thay đổi cụm từ “Chi nhánh điện Cao thế” thành “Đội QLVHLĐCT”.

-     Thay đổi cụm từ “Công ty Lưới điện cao thế” thành “Công ty Điện lực”.

2.  Bổ sung một số nội dung trong VB-7300, cụ thể tại các mục sau đây:

a. Tại Mục V.1.a trong VB-7300, bổ sung hạng mục về chức danh Người cấp phiếu khi thực hiện PCT tại Đội QLVHLĐCT, bao gồm: Trưởng/phó/phụ trách Đội QLVHLĐCT, Trưởng/phó/phụ trách tại các Tổ QLVH ĐD, Tổ Thao tác lưu động/TBA 110kV, Cán bộ kỹ thuật (thực hiện công tác quản lý kỹ thuật) Đội QLVHLĐCT.

b. Tại Mục V.1.b trong VB-7300, bổ sung hạng mục về chức danh Người cho phép tại Đội QLVHLĐCT khi thực hiện theo PCT:

Người cho phép là CB/NV trực tiếp quản lý vận hành thiết bị/ĐD/TBA đó, như: CB/NV thuộc Tổ QLVH ĐD, Tổ Thao tác lưu động/TBA 110kV.

c. Tại Mục VI.1.b trong VB-7300, bổ sung nội dung như sau:

c.1. Các Công ty Điện lực phải tổ chức bộ phận Ca trực vận hành 24/24 giờ tại Đội QLVHLĐCT làm đầu mối đăng ký công tác, tiếp nhận thông tin đóng/cắt điện từ bộ phận Điều độ/Trung tâm Điều khiển, bàn giao lưới điện để Người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác làm việc.

c.2. Trường hợp các Công ty Điện lực không bố trí được bộ phận Ca trực vận hành 24/24 giờ: Ngoài giờ hành chính được thực hiện tại Mục c.1 (nêu trên), giao trách nhiệm cho Tổ trưởng (Tổ QLVHĐD, Tổ Thao tác lưu động) làm đầu mối đăng ký công tác, tiếp nhận thông tin đóng/cắt điện từ bộ phận Điều độ/Trung tâm Điều khiển, bàn giao lưới điện để Người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác làm việc.

3.  Các Đơn vị thành viên tiếp tục tổ chức huấn luyện và triển khai thực hiện QT-959, VB-7300 và Văn bản này.


Tổng công ty đề nghị các đơn vị thành viên lưu ý, triển khai thực hiện./.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.