Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

7300 Huong dan quy trinh an toan dien 959 - 2018HƯỚNG DẪN
Thực hiện một số điều Quy trình An toàn điện trong EVN

 


Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/06/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (gọi là QC-12);
Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam,
Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy trình an toàn điện (QT-959) như sau:
A. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Hướng dẫn này được triển khai và áp dụng thống nhất tại các đơn vị thành viên, các Công ty con, liên kết trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam. 


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.