Thứ Tư, tháng 8 08, 2018

Nhận diện mối nguy - đánh giá rủi ro


Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro - Yêu cầu phân tích công việc

- Văn bản yêu cầu thực hiện phân tích
- Quyết định Mối nguy
- Quy định đánh giá rủi ro


.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY