Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

PCCC - Tra cứu văn bản PCCC

PCCC - Tra cứu văn bản PCCC

(Tra cứu các văn bản - Luật PCCC)

         Các nội dung văn bản PCCC:
          1. Việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu đơn vị, cơ sở theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an;
          2. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở theo Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA và Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an;
3. Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, các điều kiện đảm bảo an toàn về cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Điều 12  Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.