Thứ Năm, tháng 5 17, 2018

Phụ lục VII Điện trở DZ

(Trở về mục lục QTATĐ)

Phụ lục VII
ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT CỦA ĐƯỜNG DÂY, ĐƯỜNG CÁP, ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI ĐỂ PHÒNG TRÁNH NGUY HIỂM DO CẢM ỨNG TĨNH ĐIỆN (W)


Chiều dài đoạn đi
gần ĐDK (km)

Khoảng cách đến dây ngoài cùng (m)
7
10
20
30
40
70
100
1. Khi đi gần ĐDK 500 kV
0.007
0.01
0.02
0.05
0.1
0.5
1
5
10
20
-
-
-
400
200
40
20
4
2
1
-
-
-
-
400
80
40
8
4
2
-
-
-
-
-
200
100
20
10
5
-
-
-
-
-
400
200
40
20
10
-
-
-
-
-
-
350
70
35
18
-
-
-
-
-
-
-
240
120
60
-
-
-
-
-
-
-
400
200
100
2. Khi đi gần ĐDK 220 kV
Đến 0.5
1
5
10
20
-
400
80
40
20
-
500
100
50
25
-
600
120
60
30
-
-
160
80
40
-
-
200
100
50
-
-
360
180
90
-
-
500
250
125
.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY