Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phụ luc I Bậc An toàn

(Trở về mục lục QTATĐ)


Phụ lục I

BẬC AN TOÀN ĐIỆN

Bc an toàn đin đưc phân thành 5 bc, tbc 1/5 đến 5/5.
1. Yêu cu đi vi tng bc an toàn điện
a)   Đối với bậc 1/5:
- Kết quả huấn luyện lần đầu về lý thuyết và thực hành đạt 80% trở lên;
- Biết nhng quy đnh chung đđm bo an toàn khi thực hiện công việc được giao;
- Sdng và qun lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định.
b) Đi vi bc 2/5:
- Biết nhng quy đnh chung và biện pháp đm bo an toàn khi thực hiện công việc được giao;
- Sdng và qun lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định;
- Biết phương pháp tách nn nhân ra khi nguồn đin;
- Biết sơ cu ngưi bđin git.
c) Đi vi bc 3/5:
- Yêu cu như đi vi bc 2/5;
- Có khnăng phát hin vi phm, hành vi không an toàn;
- Biết cách kim tra, giám sát ngưi làm vic thiết b.
d) Đi vi bc 4/5:
- Yêu cu như đi vi bc 3/5;
- Hiu rõ trách nhim, phm vi thc hin của từng đơn vcông tác khi cùng tham gia thc hin công vic;
- Biết lp bin pháp an toàn đthc hin công vic và tchc giám sát, theo dõi công nhân làm vic;
- Có khnăng phân tích, điu tra sc, tai nn đin.
đ) Đi vi bc 5/5:
- Yêu cu như đi vi bc 4/5;
- Biết phi hp vi các đơn vcông tác khác, lãnh đo công vic, tchc tiến hành các bin pháp an toàn và kim tra theo dõi thc hin công vic.
2. Nhng công vic đưc làm theo bc an toàn
a) Bc 1/5 được làm những phần công việc sau:
- Được làm các công việc không tiếp xúc với thiết bị hoặc dây dẫn mang điện;
- Tham gia phụ việc cho đơn vị công tác làm việc trên thiết bị.
b) Bc 2/5 được làm những phần công việc sau:
- Làm phần công vic ca bc 1/5;
- Làm vic ti nơi đã đưc ct đin hoàn toàn.
c) Bc 3/5 được làm những phần công việc sau:
- Làm phần công vic ca bc 2/5;
- Làm vic ti nơi đưc ct đin tng phn;
- Làm vic trc tiếp vi đưng dây dẫn đin, thiết bđin háp đang mang đin;
- Thc hin thao tác trên lưi đin cao áp;
- Kim tra trm đin, đưng dây đin đang vn hành;
d) Bc 4/5 được làm những phần công việc sau:
- Làm phần công vic ca bc 3/5;
- Làm vic trc tiếp vi đưng dây dẫn đin, thiết bđin háp, cao áp đang mang đin;
- Chhuy trc tiếp, cho phép đơn vcông tác vào làm vic, giám sát đơn vcông tác làm vic trên thiết bị. 
đ) Bc 5/5 làm những phần công việc sau:
- Cấp PCT, LCT;
- Thực hiện nhiệm vụ người lãnh đạo công việc;
- Làm toàn bộ công việc thuộc phạm vi được giao.
Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.