Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 5

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 5.  Quy định chung về an toàn thao tác thiết bị điện
1. Trong chế độ bình thường, các thao tác ở thiết bị điện cao áp phải thực hiện theo Thông tư Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia của Bộ Công Thương.
3. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp, phải do ít nhất 02 người thực hiện (trừ trường hợp thiết bị được trang bị đặc biệt và có quy trình thao tác riêng). Những người này phải hiểu rõ sơ đồ và vị trí của thiết bị tại hiện trường, một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên.
4. Cấm đóng, cắt điện bằng sào thao tác và dao cách ly thao tác trực tiếp tại chỗ hoặc thay dây chì đối với thiết bị ở ngoài trời trong lúc mưa to nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ an toàn hoặc đang có giông sét.
5. Dao cách ly được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng điện thao tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao cách ly do đơn vị quản lý vận hành ban hành. Các trường hợp dùng dao cách ly để tiến hành các thao tác có điện được quy định cụ thể trong Thông tư Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia của Bộ Công Thương.
6. Trường hợp đặc biệt được phép đóng, cắt dao cách ly khi trời mưa, giông ở những đường dây không có điện và thay dây chì của máy biến áp, máy biến điện áp vào lúc khí hậu ẩm, ướt sau khi đã cắt dao cách ly cả hai phía cao áp và hạ áp của máy biến áp, máy biến điện áp.
7. Đối với trạm điện KNT:
a. Đơn vị quản lý vận hành và cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm xây dựng và thống nhất quy trình phối hợp vận hành trạm điện KNT để hướng dẫn nhân viên vận hành trong thao tác và xử lý sự cố.
b. Đối với thao tác xa liên quan đến giao nhận thiết bị, Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm cử nhân viên tổ thao tác lưu động đến trạm điện KNT để kiểm tra tại chỗ thiết bị, thực hiện biện pháp an toàn, giao nhận hiện trường cho đơn vị công tác.
c. Quy định trường hợp không thực hiện thao tác xa:
Khi có hiện tượng bất thường xảy ra (như: có sự khác biệt về trạng thái các thiết bị tại trạm và trên màn hình SCADA tại Trung tâm điều khiển hoặc Trung tâm điều độ, lệnh thao tác xa không đáp ứng, mất kết nối đường truyền thông tin, lỗi hệ thống điều khiển tại trạm) hoặc do yêu cầu đặc biệt khác.
Không thực hiện thao tác xa đối với các dao tiếp đất hoặc các thiết bị không đủ điều kiện thao tác xa.
8. Nếu xảy ra tai nạn, sự cố hoặc có thể gây ra mất an toàn cho người và hư hỏng thiết bị thì nhân viên vận hành được phép cắt các máy cắt, dao cách ly mà không phải có lệnh thao tác hoặc phiếu thao tác, nhưng sau đó phải báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên, người phụ trách trực tiếp và truyền đạt lại cho những nhân viên có liên quan biết nội dung những việc đã làm, đồng thời phải ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành.

9. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu ít nhất 03 tháng. Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị.
Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.