Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 36

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 36. Cho phép làm việc và bàn giao tại hiện trường
Tại hiện trường, người cho phép phải cùng với người chỉ huy trực tiếp và người giám sát an toàn điện (nếu có) kiểm tra các biện pháp an toàn đã thực hiện đủ và đúng. Thủ tục cho phép và bàn giao hiện trường cho đơn vị công tác được thực hiện theo quy định sau:
1.  Người cho phép chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có) biết phạm vi được phép làm việc và các cảnh báo, chỉ dẫn các yếu tố nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho đơn vị  công tác. Nếu làm việc có cắt điện, phải sử dụng thiết bị thử điện chuyên dùng chứng minh là không còn điện ở các phần đã được cắt điện.
2.  Đồng ý tiếp nhận hiện trường công tác:
Người chỉ huy trực tiếp và người giám sát an toàn điện (nếu có) kiểm tra và xác nhận người cho phép đã thực hiện đủ yêu cầu theo PCT và đồng ý tiếp nhận hiện trường công tác.
Người chỉ huy trực tiếp ghi ngày, giờ tiếp nhận hiện trường, cùng người giám sát an toàn điện (nếu có) ký, ghi họ tên vào PCT.
3.  Bàn giao và cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc:
Sau khi người chỉ huy trực tiếp và người giám sát an toàn (nếu có) ký đồng ý tiếp nhận, người cho phép mới ký cho phép đơn vị công tác bắt đầu tiến hành công viêc vào 02 bản PCT.
Sau khi nhận được 01 bản PCT đã có chữ ký của người cho phép, người chỉ huy trực tiếp được quyền chỉ huy điều hành đơn vị công tác thực hiện các công việc trong phạm vi cho phép làm việc theo PCT, bao gồm việc thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn nơi làm việc thuộc trách nhiệm của đơn vị công tác.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.