Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 20

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 20. Biện pháp tổ chức chung
Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị bao gồm:
1.  Khảo sát, lập biên bản hiện trường, lập phương án thi công và biện pháp an toàn (nếu cần thiết).
2.  Đăng ký công tác.
3.  Làm việc theo PCT hoặc LCT.
4.  Cho phép làm việc tại hiện trường.
5.  Giám sát an toàn trong thời gian làm việc.
6.  Những biện pháp tổ chức khác như: nghỉ giải lao; nghỉ hết ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo; thay đổi người khi làm việc; kết thúc công việc, trao trả nơi làm việc, khoá phiếu PCT và đóng điện; trách nhiệm của các đơn vị có liên quan khi thực hiện công việc.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.