Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Đề tài sáng kiến về Website An toàn Es

Tóm tắt nội dung thực hiện sáng kiến:
Trình duyệt trang web bao gồm:
-       Bài đăng nổi bật, bài đăng phổ biến.
-       Kho dữ liệu các văn bản ATLĐ về thông tư nghi định, về văn bản chỉ đạo trong ngành từ SPC, PCTG.
-       Tại trang web có mục Tìm kiếm: phương pháp tìm kiếm từ Tiêu đề và từ khóa bài đăng.
-       Tại trang web này còn có sự liên kết với các trang web khác về văn bản an pháp luật về ATLĐ như trang Thư viện pháp luật, Trang Thư viện EVN, Trang SPC Audio…


Ngoài ra, trang Web vẫn bảo đảm truyền đạt thông tin Văn hóa xã hội và liên kết các trang web khác như Báo tuoitre.vn, Thông tin 24 giờ ….


CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             PHÒNG AN TOÀN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                            
Mỹ Tho, ngày 21 tháng 11  năm 2017

THUYẾT MINH SÁNG KIẾN


ĐỀ TÀI:
“Xây dựng trang Website phục vụ công tác An toàn lao động”

I – GIỚI THIỆU:
Trên mạng Internet có nhiều trang web về văn bản ATVSLĐ và kỹ thuật tuy nhiên nội dung chuyên ngành điện thì rất ít và không sát thực tiển của EVN.
Từ đó, Phòng An Toàn đã nghiên cứu phương thức lưu trữ và truy cập cho mọi người làm công tác ngành điện, bằng cách biên soạn trang Website.
Trang Web được viết trên nền BlogSpot rồi đăng ký với Nhà quản trị Web tên miền với tên Wesite là www.hoangluc16.com

Hiện tại website có nhiều người trong ngành điện biết đến thường xuyên truy cập.
II - NỘI DUNG:
1./ Sáng kiến:
Viết website phục vụ công tác An toàn lao động.
Nội dung Web chủ yếu là:
-       Các thông tư, nghị định ATLĐ.
-       Quy định văn bản ATLĐ của EVN, SPC và PCTG, trong đó có Quy trình ATĐ và quy phạm ngành điện.
-       Hiện trang web đã có khoảng 800 bài đăng và khoảng 300 văn bản liên quan ATLĐ ngành điện.
-       Và một số Video an toàn lao động liên quan và video an toàn trong ngành.
-       Liên kết với chương trình Quản lý công văn, Lịch công tác tuần của PCTG…
Trình duyệt trang web bao gồm:
-       Bài đăng nổi bật, bài đăng phổ biến.
-       Kho dữ liệu các văn bản ATLĐ về thông tư nghi định, về văn bản chỉ đạo trong ngành từ SPC, PCTG.
-       Tại trang web có mục Tìm kiếm: phương pháp tìm kiếm từ Tiêu đề và từ khóa bài đăng.
-       Tại trang web này còn có sự liên kết với các trang web khác về văn bản an pháp luật về ATLĐ như trang Thư viện pháp luật, Trang Thư viện EVN, Trang SPC Audio…
Ngoài ra, trang Web vẫn bảo đảm truyền đạt thông tin Văn hóa xã hội và liên kết các              trang web khác như Báo tuoitre.vn, Thông tin 24 giờ ….

3./ Tính khả thi:
- Tiện dụng tìm hiểu thông tin an toàn lao động trên Web.
- Hiện tại CBAT, Đội trưởng VH các Điên lực đã biết Website này. Ngoài ra, nhiều Công ty Bạn phía Nam cũng đã biết website này (www.hoangluc16.com). Hiện tại mỗi ngày có khoảng 400 đến 500 lượt người truy cập.

III- GIÁ TRỊ LÀM LỢI VỀ KINH TẾ:
-       Sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ công tác và an toàn lao động.
-       Hỗ trợ cho mọi người cần truy cập thông tin.
-       Đang phát triển rộng thêm đã mời một số trưởng phòng an toàn đơn vị bạn tham gia làm tác giả bài đăng, thông tin mới.

Trân trọng kính trình.
NGƯỜI THỰC HIỆN
Nguyễn Hoàng Lực: 100%HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.