Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phương tiện bảo vệ cá nhân

Click here


Điều 4. Trách nhiệm của người trực tiếp sử dụng dụng cụ an toàn.
1. Nắm vững và chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy về quản lý, sử dụng,
bảo quản các DCAT. Luôn có ý thức cất giữ, bảo quản, bảo trì theo hướng dẫn
của Đơn vị, phát hiện kịp thời các yếu tố không bình thường và báo cho người
quản lý trực tiếp biết để xử lý.
2. Khi làm mất hoặc làm hư hỏng DCAT mà không có lý do chính đáng thì phải bồi
thường. Những DCAT hư hỏng hoặc thí nghiệm không đạt yêu cầu, phải kịp thời
phản ánh với cấp quản lý để đổi lại.
3. Mỗi lần thay đổi hoặc thuyên chuyển công tác, tất cả DCAT đã được cấp phát đều
phải trả lại cho Đơn vị quản lý.
4. Trước khi sử dụng DCAT, phải luôn ý thức phát hiện kịp thời các yếu tố không an
toàn để báo cho người quản lý trực tiếp biết để xử lý. Phải kiểm tra lại chất lượng
DCAT đề phòng những trường hợp hư hỏng bất ngờ, bao gồm: Kiểm tra xem xét
bên ngoài, kiểm tra thời hạn cho phép sử dụng,…

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.