Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy dinh cong tac PCBL cua SPC

Click here...
Chương I
NỘI DUNG CÔNG TÁC PCTT&TKCN
Điều 1. Những nguyên tắc cơ bản
1. Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả;
2. Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ;
3. Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển của đơn vị;
4. Phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học, kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học, công nghệ; Bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu;
5. Phòng chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.
Điều 2. Nguồn nhân lực cho công tác PCTT&TKCN
1. Nguồn nhân lực chủ yếu trong công tác PCTT&TKCN là cán bộ công nhân viên thuộc các đơn vị của EVN SPC;
2. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN SPC ký “Biên bản ghi nhớ” với các đơn vị thi công trên địa bàn để tổ chức huy động khắc phục các sự cố khi xảy ra thiên tai;
3. Các đơn vị thuộc EVN SPC thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN khi được lãnh đạo cấp trên hoặc người có thẩm quyền của địa phương yêu cầu.
Điều 3. Vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cho công tác PCTT&TKCN
 1. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động PCTT&TKCN bao gồm các vật tư dự phòng, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Vào mùa bão lũ các đơn vị cần đảm bảo số lượng và danh mục cho công tác PCTT&TKCN;
2. Lãnh đạo các đơn vị thuộc EVN SPC phải lập phương án dự phòng vật tư, phương tiện trên địa bàn để đảm bảo kịp thời khắc phục các sự cố do thiên tai;
3. Nhu yếu phẩm của các đơn vị thuộc EVN SPC cho hoạt động phòng, chống thiên tai bao gồm: lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, hóa chất, thiết bị xử lý nước, thuốc khử trùng và vật phẩm cần thiết khác để đảm bảo đời sống cho CBCNV khi thiên tai xảy ra. Vào mùa bão, lũ các đơn vị cần đảm bảo số lượng, danh mục địa điểm lưu giữ.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.