Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Tâm lý thi công của Đội hotline 2017Nhằm an toàn cho Đội thi công Hotline,
các công nhân, CB Đội hotline làm việc an toàn cần phải:
- Đoàn kết
- Làm việc nhóm
- Tâm lý mỗi người ổn định
- Nếu có  việc vướng mắc phải dừng lại bàn bạc thống nhất.
- Trang cụ kiểm tra an toàn đầy đủ
- Chỉ huy thống nhất
- Làm việc trên Gàu 2 người  thì 1 người giám sát người kia làm.
....

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.