Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phuong án thi công hotline 11/2017 PCTG, thực hiện công tác

Click here...

Hướng dẫn thực hiện

và Các mẫu Phương án thi công; Kiểm tra an toàn Hotline

và Phiếu công tác dành cho Đội Hotline 

https://drive.google.com/drive/folders/1WVS3mCPaw-jM0AN0UuWDJeYOoWh9fCqG
1./ Phần kiểm tra An toàn Hotline.
https://drive.google.com/file/d/1V-YPTtoKb1cTaUdiByWnBJYk-zbJHjkD/view?usp=sharing2./ Phương án thi công dành cho Hotline..
https://drive.google.com/file/d/1HcXmsMcJPc6jD8JaWaPsMRpzl1OqrahI/view?usp=sharing3./ Phiếu công tác dành cho Đội Hotline thi công, có Điện lực làm người cho phép.
https://drive.google.com/file/d/1QEEWMp1MO0dJrgHMe7UCqbDAjNITKt7m/view?usp=sharing
Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.