Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bien ban kiem tra don vi ngoai, MS 1235


PHỤ LỤC 2


TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG
Số:                /BB-PCTG
   
Tiền Giang, ngày          tháng       năm 20…

BIÊN BẢN

V/v kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý an toàn lao động

trong thi công xây dựng công trình


Vào lúc …. giờ …. phút, ngày …./..../20….

Công ty Điện lực Tiền Giang tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, nội dung kiểm tra theo Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây Dựng:

Tên công trình:

………………………………………………..I.       THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.  Đại diện chủ đầu tư (Công ty Điện lực Tiền Giang)

- Ông ……………………                   Chức vụ:

- Ông …………………..                      Chức vụ:

- Ông ……………………                    Chức vụ:         

2.  Đại diện nhà thầu thi công:Công ty…………………….

- ……………………………………   Chức vụ: ……………………;

- ……………………………………    Chức vụ: ……………………

II.    NỘI DUNG KIỂM TRA:

Phương pháp đánh giá: Có / Không và kiến nghị.

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động:

(Theo TT04/2017 BXD: các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phbiến và tổ chức thực hiện).

a./ Có tài liệu hướng dẫn, triển khai nguyên tắc cơ bản và quản lý an toàn trong lao động; (Có / Không?): ………

b./ Có hồ sơ kiểm định đầy đủ về các thiết bị có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt theo quy định nhà nước; (Có / Không?): ………

c./ Có tổ chức sinh hoạt cho đơn vị thi công về an toàn - kỹ thuật trước khi thi công và hướng dẫn, triển khai nguyên tắc cơ bản và quản lý an toàn lao động; (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các bên có liên quan:

a./ Có sơ đồ tổ chức nhân sự trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị (Có / Không?): ………

b./ Đơn vị thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, có bản phân công trách nhiệm từng thành viên chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động; (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động:

(Theo TT04/2017 BXD: bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

a./ Có tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn cho các đối tượng lao động trực tiếp và người phụ trách ATVSLĐ theo quy định nhà nước: (Có / Không?): ………

b./ Có kế hoạch huấn luyện định kỳ vào đột xuất về an toàn vệ sinh lao động cho người tham gia công trình (yêu cầu có biên bản sinh hoạt, huấn luyện an toàn lao động); (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


4. Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo an toàn lao động:

(Theo TT04/2017 BXD: chu trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc đi với các công việc có yêu cầu cụ thể).

a./ Có lập kế hoạch về tiến độ thi công và thời gian khởi công, thời gian hoàn thành các hạng mục công trình: (Có / Không?): ………

b./ Trước khi thi công, có khảo sát hiện trường và lập Kế hoạch tổng thể về phương án thi công công trình; (Có / Không?): ………

c./ Tại từng hạng mục của công trình có phối hợp với Giám sát A khảo sát và lập phương án cụ thể từng hạng mục trước thời điểm thi công từng hạng mục công trình; (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


5. Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động:

(Theo TT04/2017 BXD: các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình; công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

a./ Có bộ tài liệu tập huấn về biện pháp ngăn ngừa phòng tránh TNLĐ, bao gồm nội dung làm việc gần điện áp, làm việc trên cao; hướng dẫn sử dụng bảo quản các dụng cụ thi công, dụng cụ an toàn, vận hành thiết bị nâng, thiết bị áp lực, cẩu kéo tải trọng kể cả tai nạn giao thông và biện pháp ngăn ngừa TNLĐ khác liên quan; (Có / Không?): ………

b./ Có tổ chức sinh hoạt, tập huấn và lưu biên bản sinh hoạt những nội dung trên (yêu cầu có biên bản sinh hoạt); (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


6. Tổ chức mặt bằng công trường:

(Theo TT04/2017 BXD: các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

a./ Có khảo sát việc bố trí sắp xếp mặt bằng nguyên vật liệu và đường vận chuyển an toàn thuận lợi cho thi công và không làm ảnh hưởng môi trường, công trường khác liên quan; (Có / Không?): ………

b./ Kiểm tra thực tế tại công trường về tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, sự vận chuyển, địa điểm tại kết nguyên vật liệu; (Đạt / Không đạt?): ……….

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


7. Quy định về quản lý an toàn lao động đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân:

(Theo TT04/2017 BXD: mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).

a./ Có trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ an toàn làm việc cho người lao động phù hợp với công việc và môi trường độc hại; kiểm tra Đơn vị có sổ theo dõi, quản lý kiểm định dụng cụ đúng quy định; (Có / Không?): ………

b./ Có quy định hướng dẫn sử dụng, bảo quản các dụng cụ, nhất là các phương tiện chống ngã cao, nón bảo hộ, phương tiện phòng độc, hộp sơ cấp cứu tai nạn lao động… ; (Có / Không?): ………

c./ Kiểm tra thực tế tại công trường về tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, sự vận chuyển nguyên vật liệu an toàn, mặt bằng, địa điểm tạp kết nguyên vật liệu gọn gàng; (Đạt / Không đạt?): ……….

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động:

(Theo TT04/2017 BXD: Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

a./ Người lao động được trang cấp và sử dụng đồng phục BHLĐ phù hợp ngành nghề (nón, quần áo, giầy, găng tay…); (Có / Không?): ………

b./ Người lao động được khám sức khỏe, đủ sức khỏe làm việc do Cơ quan y tế xác nhận, đính kèm hồ sơ khám sức khỏe và danh sách phân loại sức khỏe người lao động; (Có / Không?): ………

c./ Đơn vị có đề ra quy định về hệ thống quản lý sức khỏe lao động và bảo vệ môi trường làm việc an toàn lao động cho công trình và môi trường công cộng khác liên quan; (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


9. Ứng phó với tình huống khẩn cấp:

(Mạng lưới thông tin liên lạc, các QT ng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan).

a./ Có danh sách mạng thông tin liên lạc (Số điện thoại liên lạc) đầy đủ với yêu cầu bình thường và khi cần thiết xảy ra tình trạng ứng cứu khẩn cấp; (Có / Không?): ………

b./ Có quy trình ứng cứu khẩn cấp các tai nạn thường gặp và xử lý khi có sự cố bất trắc như tách người bị điện giật, cấp cứu gãy xương, bỏng, say nắng, hô hấp nhân tạo và Phòng chống cháy nổ…; (Có / Không?): ………

c./ Người lao động được tập huấn, sinh hoạt các nội dung trên (đính kèm biên bản sinh hoạt hoặc hồ sơ tập huấn); (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


10. Hệ thống theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất:

a./ Lưu biểu theo dõi “Báo cáo thực hiện tổng thể về kế hoạch an toàn lao động định kỳ hàng năm (Báo cáo Sở LĐTBXH, theo biểu mẫu quy định thông tư 07/BLĐTBXH); (Có / Không?): ………

b./ Lưu biểu theo dõi báo cáo về tình hình tai nạn lao động (sự cố máy) đã xảy ra nếu có, theo mẫu biểu quy định; (Có / Không?): ………

c./ Chia sẻ thông tin, sinh hoạt tọa đàm rút kinh nghiệm về tai nạn lao động nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và ngăn ngừa tai nạn tương tự xảy ra (yêu cầu có biên bản sinh hoạt); (Có / Không?): ………

Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….


III.   KIẾN NGHỊ CHUNG:

Đề nghị đơn vị nhà thầu thi công thực hiện các kiến nghị trên, hoàn tất sau 7 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Biên bản được thông qua, lập thành 3 bản; kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày và thống nhất ký tên.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, ghi họ tên)
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, ghi họ tên)

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.