Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Chính sách an toàn vệ sinh lao động - MS 1234


Chính sách an toàn vệ sinh lao động

Bài viết : KS NguyenHoangLuc

Quy định về chính sách an toàn vệ sinh lao động (được xây dựng theo hướng dẫn thông tư, nghị định) của Doanh nghiệp chúng tôi theo phương châm – Slogan « An toàn để sản xuất, an toàn cho phát triển ; An toàn lao động cho mọi người ». Cụ thể là:

a./ Chính sách ATLĐ là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của Doanh nghiệp.

b./ Hệ thống an toàn lao động được triển khai toàn diện thông qua sự quan tâm hướng dẫn biện pháp thi công, quy trình sử dụng trang thiết bị và huấn luyện đối sát hạch đạt yêu cầu đối với tất cả người lao động. Thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, phấn đấu loại trừ các mối nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến gây tai nạn thương tích cho người và thiệt hại tài sản. Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động đúng chế độ của thông tư quy định; đồng thời quản lý sức khỏe người lao động đủ sức khỏe đảm nhiệm công việc phù hợp.

c./ Doanh nghiệp có các kế hoạch, hành động thi đua để kiểm soát điều kiện môi trường làm việc phù hợp với pháp luật hiện hành. Tổ chức các chế độ kiểm tra định kỳ, đột xuất hạn chế thấp nhất vi phạm quy trình lao động.

d./ Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động tuyên trường, huấn luyện về an toàn lao động để tất cả người làm việc trong điều kiện an toàn nhất, tự giác nhất.

e./ Tiêu chí xây dựng chính sách an toàn lao động này nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy trình cho tất cả người có trách nhiệm về an toàn lao động cho chính bản thân và cho những người làm việc xung quanh.

Tháng 09/2017

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.