Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc VII-1 So theo doi kiem tra dung cu AT. KH1235Phụ lục VII-1

Sổ theo dõi kiểm tra dụng cụ an toàn, đo lường, thi công

(Thực hiện kiểm tra theo QT ATĐ 1157/EVN năm 2014. Đính kèm phụ lục tham khảo về          Tiêu chuẩn, thời hạn thử nghiệm các máy móc, dụng cụ cẩu, kéo)

TT
Tên dụng cụ
Người hoặc đơn vị
sử dụng
Ngày hết hạn     sử dụng
Kết quả kiểm tra
Người sử dụng ký tên
1
Dây an toàn 1
Trần Văn A
2
Nón AT 1
Trần Văn B
3
Kích 1,5 tấn
Nguyễn Văn X
4
5

   Ngày …. Tháng … năm  ..

Người kiểm tra 1 (ký tên).                                             Thông qua Giám đốc……….Người kiểm tra 2 (ký tên).
 

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.