Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc V-2 Sinh hoat AT lao dong. KH1235


Phu lục V-2

Cộng Hòa……………..

----oOo-----

Biên bản sinh hoạt an toàn lao động

---------------------------------------

Sinh hoạt lúc:               ngày……

Chủ trì: ……………………………..

Thư ký:………………………………..

Địa điểm:……………………………….

Tham gia: …………………….. vắng……………..

Chủ đề sinh hoạt, tập huấn, triển khai:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Nội dung sinh hoạt, tập huấn

          Kết luật của chủ trì………

          Kết thúc lúc: ……………
           Thư ký                                                                                    Chủ trì


Danh sách tham gia sinh hoạt (ký tên)

TT
Họ tên
Ký tên
1
2
3

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.