Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phương châm 4 tại chỗ trong PCCC

Phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC và cứu hộ cứu nạn (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) có ý nghĩa như thế nào thưa Thiếu tướng?Click here:
http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Quan-triet-phuong-cham-4-tai-cho-trong-phong-chay-chua-chay/105489.vgp
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.