Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Hoàng Phúc - 2017

Góc nhìn soi ngôi vị,
Hướng  đi khéo vẹn toàn.
Lối nghĩ quang minh vĩ,
Hậu đời ắt thành công.
...
Núi này trông núi nọ,
Không khéo lỗi chính tâm.
Ao nhà luôn sạch mát,
Biển rộng khó đắc toàn. 
                Gởi đến HP -  04/02/2017

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.