Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phân công trách nhiệm cụ thể giữa CBAT chuyên trách và bán chuyên trách


TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________
Số :     2015 /PCTG-KTAT

Tiền Giang, ngày  30 tháng 7 năm 2012

           V/v Phân công trách nhiệm cụ thể giữa CBAT chuyên trách và bán chuyên trách

 

                            
                                         Kính gửi: Điện lực Cái Bè, Điện lực Châu Thành

Hiện nay, Công ty đã phân công một cán bộ an toàn bán chuyên trách cho mỗi Đội Quản lý  khu vực An Thái Trung, Hậu Mỹ Bắc, Long Định.
Để Cán bộ an toàn bán chuyên trách nói trên có thể hoạt động hiệu quả Công ty hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể của các cán bộ này như sau:
a.     Thực hiện theo Quy định tổ chức quản lý và thực hiện công tác an toàn lao động ban hành kèm theo quyết định số 795  /QĐ-EVN SPC  ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:
+       Thường xuyên tham dự hoặc theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt an toàn hàng ngày, hàng tuần của Tổ QLVH, các ca trực vận hành
+       Kiểm tra ATLĐ tại hiện trường làm việc của các đơn vị công tác tối thiểu 4lần/tháng; trong đó ít nhất 01 lần/tháng có kết hợp hướng dẫn các biện pháp an toàn, trình tự thực hiện công việc và giám sát an toàn cho đơn vị công tác ngay tại hiện trường làm việc vào đầu giờ.
+       Kiểm tra công tác quản lý ATVSLĐ tại Tổ QLVH 1 lần/tháng.
+       Quản lý, theo dõi và đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện kiến nghị về ATVSLĐ có liên quan đến Đội.
+       Hàng tháng kết quả thực hiện kiến nghị về ATVSLĐ trình Đội trưởng để báo cáo về Điện lực.
+       Hàng tháng tham mưu cho Đội trưởng để tổ chức kiểm điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác ATVSLĐ để có biện pháp khắc phục kịp thời, đồng thời bàn kế hoạch công tác cho tháng tới.
b.     Thực hiện theo Qui định thực hiện công tác quản lý các vị trí nguy hiểm trên lưới điện ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ-EVN SPC ngày 10/01/2011 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
+        Tham mưu cho Đội trưởng thực hiện các việc sau:
·     Triển khai và lập biên bản triển khai Qui định 43 đến tất cả CBCNV có nhiệm vụ công tác liên quan đến lưới điện;
·     Phân công bằng văn bản trách nhiệm từng cá nhân và các bộ phận chức năng có liên quan để thực hiện đầy đủ các nội dung của qui định 43;
·     Lập, quản lý, cập nhật “Sổ thống kê các vị trí nguy hiểm” theo văn bản số 106   /PCTG-KTAT ngày 17/01/2011 của Công ty Điện lực Tiền Giang V/v Rà soát chuẩn xác số liệu thống kê các vị trí nguy hiểm mất an toàn trên lưới điện có nguy cơ gây ra tai nạn lao động trong khu vực quản lý của Đội;
+       Tổng hợp các VTNH tại Đội, lập bảng tổng hợp. Báo cáo về Điện lực theo các mẫu có trong qui định 43;
+       Căn cứ  kế hoạch, phương án thực hiện xử lý các VTNH của Điện lưc, lập kế hoạch, phương án triển khai thực hiện xử lý các VTNH tại Đội;
+       Lập và triển khai phương án Phòng chống tai nạn lao động tại các VTNH;
+       Lưu trữ hồ sơ và thực hiện các báo cáo đúng thời gian theo qui định (trước ngày 10 của tháng cuối quí).
c.      Thực hiện theo Quy định quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo quyết định số 699/QĐ-EVN SPC ngày 06/4/2012 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam
+       Lập hồ sơ quản lý DCAT gồm có:
·     Bảng thống kê, theo dõi tình hình sử dụng, kiểm tra và thí nghiệm định kỳ DCAT quý.
·     Bảng kế hoạch thí nghiệm DCAT.
+       Trong quá trình quản lý sử dụng, khi DCAT có sự thay đổi phải cập nhật vào hồ sơ quản lý như: Tình trạng sử dụng, Tổ hay người sử dụng, ngày đưa vào sử dụng, ngày loại bỏ sử dụng, nguyên nhân loại bỏ sử dụng, ngày thí nghiệm, số biên bản, kết quả thí nghiệm, hạn sử dụng và những thay đổi khác.
+       Hàng quý, trước ngày 05 của tháng đầu quý sau, cập nhật dữ liệu hoàn chỉnh và in ra giấy A4 “Bảng thống kê, theo dõi tình hình sử dụng, kiểm tra và thí nghiệm dụng cụ an toàn” trình Đội trưởng ký và lưu vào hồ sơ.   
+       Vào tháng 01 hàng năm lập bảng “Kế hoạch thí nghiệm dụng cụ an toàn năm....”  báo cáo về Điện lực và lưu vào hồ sơ.
+       Hướng dẫn trực tiếp cho người lao động cách thức và thành thạo sử dụng, bảo quản từng DCAT sử dụng ở Đội.
+       Thường xuyên kiểm tra người lao động việc chấp hành đúng quy định sử dụng, bảo quản DCAT.
+       Tham mưu cho Đội trưởng xử lý đối với DCAT hư hỏng, không sử dụng phải thu hồi lại, cất giữ nơi riêng biệt và báo cáo về Điện lực  để tiến hành điều tra nguyên nhân để thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định.
d.     Thực hiện Quy định trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành kèm theo quyết định số 22242/QĐ-EVN SPC ngày 28/12/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
+       Hàng năm vào quý 3 lập bảng thống kê nhu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân của năm sau để cấp phát cho cán bộ công nhân trong Đội gửi về Điện lực để tổng hợp báo cáo về Công ty.
+       Theo dõi báo cáo với Đội trưởng tổ chức nhận, cấp phát và cấp đổi phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng định mức và đúng đối tượng;
+       Hỗ trợ cán bộ an toàn cập nhật số lượng chủng loại và ngày cấp phát trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho từng cán bộ công nhân viên thuộc Đội vào Sổ theo dõi quản lý trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân của Điện lực.
+       Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân. Đề xuất các biện pháp xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm theo Nội quy lao động.
e.      Thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo TT106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
+       Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương lập biên bản xử lý các vụ vi phạm.
+       Báo cáo về Điện lực về công tác an toàn hành lang lưới điện cao áp (nếu có phát sinh mới).
Các cán bộ an toàn của Điện lực Cái Bè và Châu Thành tổ chức hướng dẫn cụ thể để các cán bộ an toàn bán chuyên trách thực hiện đúng nhiệm vụ nêu trên. Do đã có cán bộ an toàn bán chuyên trách tại các Đội Quản lý khu vực  nên Công ty quy định số lần kiểm tra hiện trường và kiểm tra công tác ATVSLĐ của cán bộ an toàn chuyên trách tại các Đội quản lý khu vực còn 1 lần/tháng/đội.
Công ty yêu cầu các Điện lực Cái Bè và Điện lực Châu Thành nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Giám đốc;
– Lưu: VT, KTAT (NCT-3).
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)                                                                                                 


Nguyễn Điền Khoán


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.