Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

1157 Quy trinh ATĐ 1999, 2012, 2014

Quy trình ATĐ 1157/EVN năm 19/12/ 2014

(Click vào hình)
https://drive.google.com/file/d/0B6WKdnZwzOU-ZjFidHh0SGRFeFk/view?usp=sharing


Những quy trình an toàn điện đã qua và hôm này:
Quy trình An toàn điện 1999 số 1559 EVN-KTAT. Có
Quyết định ban hành ngày 21/10/1999
Quy trình An toàn điện 2012 số 1186/QĐ-EVN. Có 96 điều - 10 chương - 17 phụ lục .
Quyết định ban hành ngày 07/12/2011
Quy trình An toàn điện 2014 số 1157/QD-EVN. Có 96 điều - 10 chương - 17 phụ lục.
Quyết định ban hành ngày 19/12/2014

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.