Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bao cao thang cua Cho Gao


BÁO CÁO
Về việc kiểm điểm tình hình thực hiện công tác

ATVSLĐ trong tháng …/20…

    Thực hiện theo Quyết định số 4116/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý và thực hiện công tác an toàn lao động.
 Điện lực ……… kiểm điểm đánh giá định kỳ tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ trong tháng …./20.. với các nội dung sau đây:
I. Kiểm điểm, đánh giá công tác ATVSLĐ trong tháng …./20…:
1. Về ý thức chấp hành quy trình, quy định ATLĐ:

 Ý thức chấp hành quy trình, quy định của công nhân luôn chấp hành.
 2. Trách nhiệm của Phó Giám đốc kỹ thuật, Cán bộ an toàn, ĐTSX, NCHTT trong công tác KTAT:
 - Phó Giám đốc và CBAT luân phiên tham dự buổi sinh hoạt an toàn hàng ngày, hàng tuần tại Đội QLVH để có những nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.
 - Đội trưởng QLVH sinh hoạt toàn thể công nhân trong Đội và triển khai công tác trong ngày cụ thể và nhân viên hiểu rõ khi được giao nhiệm vụ.
3. Công tác kiểm tra ATLĐ tại hiện trường làm việc và công tác quản lý KTAT, kiểm tra chuyên đề ở Cơ sở
- Kiểm tra hiện trường:
- Phó Giám đốc: 4 lần/tháng kiểm tra đúng số lần quy định.
- CBAT: 8 lần/tháng, kiểm tra đúng số lần quy định.
Qua công tác kiểm tra thực tế hiện trường làm việc các nhóm công tác thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn trước khi tiến hành công việc.
 - Trong tháng 11/2016 Phòng An toàn Công ty Điện lực Tiền Giang đến kiểm tra hiện trường làm việc và kiểm tra về công tác ATVSLĐ vào ngày 18/11/2016 có ghi nhận như sau: đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường làm việc, công tác quản lý ATVSLĐ thực hiện đúng quy định.
4. Trong công tác trực ca vận hành, trực ban vận hành:
 Thực hiện chế độ trực đúng quy định.
5. Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, dụng cụ và phương tiện thi công, ... và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ:
  Trong tháng 11/2016 CBAT kiểm tra tại Đội QLVH công tác sử dụng và bảo quản dụng cụ an toàn, đo lường thi công, tất cả được dán mã hiệu đúng quy định và đã kiểm định kịp thời.
6. Thực hiện kế hoạch ATVSLĐ
 Triển khai phân công thực hiện kế hoạch ATVSLĐ năm 2016 theo kế hoạch số 644/KH-ĐLCG ngày 27/10/2015 được Công ty Điện lực Tiền Giang duyệt. Đơn vị sẽ thực hiện cấp phát theo kế hoạch sau khi được Công ty Điện lực Tiền Giang phân bổ (trong tháng có thông báo phân bổ dụng cụ an toàn đợt 3 theo thông báo số 4947/TB-PCTG ngày 24/11/2016) đơn vị đang làm thủ tục tiếp nhận tài sản.
7. Triển khai thực hiện các quy trình, quy định, văn bản thông báo, chỉ đạo của các cấp về ATVSLĐ:
 Triển khai đầy đủ, kịp thời, lập biên bản và từng công nhân được triển khai ký xác nhận đầy đủ.
8. Thực hiện Quy chế hoạt động mạng lưới ATVSV:
 Công đoàn bộ phận cùng các ATVSV thực hiện đúng theo quy chế hoạt động của ATVSV (Quy chế 4124/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2015).
        9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, công tác phòng chống thiên tai và TKCN, công tác phòng chống cháy nổ, quản lý vị trí nguy hiểm:
 + Hành lang an toàn lưới điện cao áp: Không có trường hợp vi phạm.
 + Công tác PCTT&TKCN trong tháng lưới điện không bị ảnh hưởng do thiên tai gây nên.
 + Công tác quản lý các vị trí nguy hiểm: trong tháng đã xóa được 27/34 vị trí nguy hiểm theo kế hoạch. Ngoài ra trong công tác xử lý các vị trí nguy hiểm trong tháng đơn vị thực hiện kiểm tra, thống kê vật tư khắc phục các vị trí nguy hiểm trên lưới điện và hộp điện kế lắp trên trụ không đảm bảo an toàn trên cơ sở chỉ đạo của văn bản số 4561/PCTG-KT ngày 02/11/2016 của Công ty Điện lực Tiền Giang.
10. Công tác huấn luyện, sát hạch định kỳ ATVSLĐ: Không.
11. Thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ:
Đơn vị thực hiện khắc phục hoàn tất các kiến nghị theo biên bản kiểm tra, tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ trong quý 3/2016.
II. Kiểm đim vic thc hin kiến ngh:
- Công tác thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra về công tác ATVSLĐ đã thực hiện hoàn tất theo kiến nghị.
    Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác ATVSLSĐ của Điện lực Chợ Gạo trong tháng 11/2016./.

    Nơi nhận:
     - Phòng An toàn – PCTG “báo cáo”;
  - Hội đồng BHLĐ ĐLCG “báo cáo”;
     - Lưu VT, AT (Tr .2)GIÁM ĐỐCNguyễn Anh Dũng


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.