Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bao cao thang cua Chau Thanh


BÁO CÁO
SƠ KẾT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ATVSLĐ THÁNG 11/2016

Kính gửi: Phòng KTAT Công ty Điện lực Tiền Giang.

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn về việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động, nay Điện lực Châu Thành báo cáo tình hình hoạt động công tác ATVSLĐ trong tháng 11/2016 như sau:
1/ Công tác kiểm tra hiện trường việc chấp hành Quy trình KTAT Điện:
 Trong tháng, Lãnh đạo Điện lực và Tổ (Đội) Sản xuất- Cán bộ an toàn chuyên trách đã thực hiện kiểm tra hiện trường của các  nhóm công tác (theo quyết định số 4116/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành “Quy định tổ chức quản lý và thực hiện công tác an toàn lao động ’’) với số lượng như sau.
+ Phó Cơ Sở phụ trách kỹ thuật ít nhất: 04 lần/ tháng.
+ CBAT CT cơ sở ít nhất: 08 lần/ tháng.
+ Đội trưởng (Phó) sản xuất phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc chấp hành các qui trình, qui định về an toàn lao động tại hiện trường làm việc của các đơn vị công tác; đồng thời hướng dẫn khắc phục ngay các nguy cơ xảy ra TNLĐ, các trở ngại, khó khăn tại công trường, cũng như nhắc nhở các anh em công nhân trong quá trình leo trụ phải kiểm tra dây an toàn 02 quai khi vượt qua chướng ngại vật.
- Các trường hợp vi phạm và biện pháp xử lý kỷ luật:
 +  Trong tháng 11 khi kiểm tra hiện trường của các nhóm công tác tất cả các nhóm công tác, công nhân thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, tinh thần trách nhiệm cao.
              + Công tác thực hiện PCT, PTT, LCT công tác thực hiện của Đội QLVH-SCĐ thực hiện vẫn còn sai sót đã được nhắc nhở và sửa chữa kịp thời.
2/ Triển khai công tác KTAT ở Đơn vị:
Trong tháng 11 năm 2016, Phó Giám đốc Điện lực và Cán bộ an toàn chuyên trách đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Quy trình an toàn điện của công nhân với số lượt như sau:
+ Số biên bản sinh hoạt hàng ngày của (Đội) Sản xuất: 22 lượt.
+ Số biên bản sinh hoạt hàng tuần của Tổ (Đội) Sản xuất: 4 lượt.
3/ Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của mạng lưới ATVSV :
-       Tổng số ATVSV của đơn vị: 08 ATVSV kèm theo quyết định: 067/QĐ-PCTG ngày 27/01/2016 của Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang.
-       An toàn vệ sinh viên hỗ trợ Đội ghi chép sổ sinh hoạt hàng ngày, cũng như trong công tác triển khai các văn bản về ATVSLĐ.
4/ Triển khai văn bản KTAT- BHLĐ:
 a/ Văn bản của EVN và EVN SPC: Đầy đủ, kịp thời.
 b/ Văn bản của Công ty Điện lực Tiền Giang: Đầy đủ, kịp thời.
       5/ Dụng cụ AT-ĐL-TC:
       - Đã tiến hành kiểm tra, thường xuyên hàng tuần.
        6/ Thực hiện khảo sát hiện trường:
-   Trong tháng 11/2016 những công tác có kế hoạch Điện lực đã thực hiện đầy đủ các biên bản khảo sát hiện trường và lưu theo qui định. 
       7/ Thực hiện Nghị định 14/ 2014/NĐ-CP:
-       Số vụ trong tháng trước so với tháng báo cáo: 00/00 vụ.
-       Số vụ  phát sinh tăng trong tháng báo cáo: 00 vụ.
-       Số vụ  phát sinh giảm trong tháng báo cáo: 00 vụ .
       8/ Tình hình báo cáo định kỳ hàng tháng:
      - Qua theo dõi thống kê nhà cửa, công trình nằm trong HLATLĐ cao áp: Trong  tháng 11/2016 không có phát sinh mới.
  9/ Công tác sát hạch, huấn luyện: Không
10/ Tham gia điều tra sự cố lưới điện, thiết bị điện:
      11/ Tham gia tự kiểm tra thiết bị nâng và bình áp lực:
-         Trong tháng 11/2016 đơn vị có tổ chức kiểm tra thiết bị nâng; bình áp lực; bình CO2; bình bọt AB...và xe tải cẩu./.
LẬP BÁO CÁO

Trần Anh Quốc
CT. HỘI ĐỒNG BHLĐVõ Minh Châu
PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
      Nơi nhận:
- Hội đồng BHLĐ ĐLTG “để báo cáo”;

- Lưu VT, HSCĐ(Q .2)

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.