Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Thẻ an toàn vệ sinh lao động - Theo ND/44 năm 2016

Thẻ an toàn vệ sinh lao động - Theo ND/44 năm 2016

-----------------------------------------------------------

Thẻ an toàn vệ sinh lao động

Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

Mặt trước
Mặt sau
(1) …………………………………………….
(2) …………………………………………….
THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Ảnh 3x4, đóng dấu giáp laiSố:…………/(3) ………./TATLĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Họ và tên: ………………………………………
Sinh ngày: ………………………
Công việc: ………………………………
Đã hoàn thành khóa huấn luyện: ……………..
.........................................................................
Từ ngày ..../..../20 .... đến ngày ./.../20 ...

……….., ngày ..../ …./………….
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Thẻ có giá trị đến ngày .../ …./……...
(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)
(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).
(3) Năm cấp thẻ an toàn.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.