Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ

Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ

(Do Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ cấp)
---------------------------------------------------


Mặt ngoài: In màu xanh da trời; kích thước 13x19cm

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

1- Xuất trình giấy khi được người có thẩm quyền yêu cầu.
2- Không được tẩy xóa, sửa chữa, tự ghi vào Giấy chứng nhận.
3- Không được cho người khác mượn.
4- Khi thất lạc phải báo ngay cho Tổ chức huấn luyện nơi cấp Giấy chứng nhận.
5- Trước khi Giấy chứng nhận huấn luyện hết hạn trong vòng 30 ngày, người được cấp phải tham dự huấn luyện định kỳ để được cấp Giấy chứng nhận mới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------


GIẤY CHỨNG NHẬN
HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG


Trang 4

Trang 1

Mặt Trong:

Ảnh màu 3cm x 4cm


GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 
AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Số:
1. Họ và tên: …………………………………...............................
2. Nam Nữ: ………………………………….................................
3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………...................................
4. Quốc tịch: ... Số CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu ………
5. Chức vụ: ………………….. Đối tượng huấn luyện ...............
6. Đơn vị công tác …………………………................................
7. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng …. năm …….
8. Kết quả đạt loại: .................................................
9. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
Từ ngày ...tháng ...năm ….. đến ngày ...tháng ... năm ………

……. ngày ….. tháng ….. năm ….Người cấp giấy chứng nhận(Ký tên, đóng dấu)

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
Trang 2

Trang 3

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.