Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Nhân sự Phòng AT

TP. Lưu Thanh Điền
(Chuyển từ Ban A về Phòng AT ngày 01/01/2017)

TP. Nguyễn Huỳnh Đạt (Nguyên Trưởng Phòng An Toàn)

Từ Phòng KHKT chuyển về Phòng An Toàn ngày 01/07/2006
Chuyển về Phòng Quản lý Đấu Tư ngày 01/01/2017

PP. Nguyễn Hoàng Lực
Từ Đội Vận hành chuyển về Phòng KHKTVT 01/01/1999
Phụ trách KT,  Điều Độ và An Toàn
Năm 2004 tách Phòng KTAT và công tác tới ngày hôm nay 01/01/2017

Nhân sự phòng:

NV. Phan Nguyên Tùng

NV. Nguyễn Công Thành  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.