Thứ Tư, tháng 12 21, 2016

Dụng cụ TC

Các quy định dụng cụ...

https://drive.google.com/drive/folders/0B6WKdnZwzOU-QWpZYUVIYnM4RzQ?usp=sharing

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY