Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Nghị định 51 năm 2020 sủa đổi bổ sung NĐ 14 quy định chi tiết thi hành Luật Điện Lực về an toàn điện

 Click here

Nghị định 51/CP này điều chình, bổ sung một số vấn đề về an toàn điện 
của Nghị định 14 năm 2014
quy định chi tiết thi hành Luật điện lực


Thông tư 05 năm 2021 về công tác huấn luyện và BVHL ATLĐ Cao áp triên khai thực hiện nghị định 51/CP năm 2020
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.