Kỹ thuật an toàn điện - Năng lượng mặt trời * Công ty TNHH Thủ Thiêm New City Land - Chi nhánh Tiền Giang

Menu

Quan ly Cong Viec 2020


Kế hoạch công việc thiết lập ngày, tuần.Xây dựng trên tinh thần dự kiến, nếu thực hiện không được phải lên kế hoạch chuyển sang tuần sauthực hiện nhưng không quá 3 tuần. Trường hợp nếu không khả thi thì hủy hạng mục công việc đó.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.