Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên - Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên ...

Menu

Quan ly Cong Viec 2020


Kế hoạch công việc thiết lập ngày, tuần.Xây dựng trên tinh thần dự kiến, nếu thực hiện không được phải lên kế hoạch chuyển sang tuần sauthực hiện nhưng không quá 3 tuần. Trường hợp nếu không khả thi thì hủy hạng mục công việc đó.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.