Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quan ly Cong Viec 2020     Kế hoạch công việc thiết lập ngày, tuần.

     Xây dựng trên tinh thần dự kiến, nếu thực hiện không được phải lên kế hoạch 

chuyển sang tuần sau thực hiện nhưng không quá 3 tuần. 

     Trường hợp nếu không khả thi thì hủy hạng mục công việc đó.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.