Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Boi toan TINH CAM hien tai

Hướng dẫn:

Ngày sinh + Tháng sinh + Năm sinh (2 số) + Số TY
Ví dụ: Sinh ngày 18/10/1972   số TY = 52
         = 18 + 10 + 72 + 52
         = 152
Nếu trên 100 hoặc trên 200 thì bỏ trừ 100 hoặc 200
         Ví dụ này trừ 100 bằng 52
         =>    5 + 2    = 7
Tra vào quẻ số 7
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.