Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kiểm tra cáp thép hao mòn

      
      Nếu cáp bị mòn hoặc gỉ ở mặt ngoài thì phải loại bỏ khi số sợi đứt 
      trên một bước bện lớn hơn số cho phép trong bảng sau:

Độ mòn của các sợi lớp ngoài cùng %
Số sợi đứt trên một bước bện so với quy định ở bảng trên %
                     10
                           85
                      20
                           70
                      25
                           60
                      30 và lớn hơn
                           50
                       40
   Loại bỏ không cần tính số sợi đứt.

Chú ý :
a)    Khi cáp có các sợi đường kính khác nhau thì tính sợi to bằng 1,7 sợi nhỏ.
Thí dụ : Cáp 6 x 19 = 114 + lõi gai bện, có 1 sợi nhỏ và 5 to bị đứt.
Số sợi quy đổi :  6 x1 + 5 x 1,7 = 14,5 sợi.
Theo bảng số 1 với hệ số dự trữ 9 thì cáp này phải được loại bỏ.

b)    Khi cáp thép không có cấu tạo như trên thì số sợi đứt tính như sau:
Thí dụ : Cáp 8 x 19 = 152 có hệ số dự trữ 10, bện xuôi không có trong bảng. Trong bảng 2 có cáp 6 x 19 = 114 sợi , hệ số dự trữ trên 7, số cáp đứt cho phép là 8, Vậy:

Số sợi đứt cho phép của loại cáp này là : 152/114 x 8 = 10,64 sợi


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.