Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Đo cách điện máy biến áp

Mục đích thí nghiệm cách điện máy biến áp
    Bước đầu kiểm tra sơ bộ tình trạng cách điện (xem có hiện tượng chạm chập, ngắn mạch..) giữa các cuộn dây với nhau, giữa các cuộn dây với (vỏ + đất). 
    Là bước đầu tiên để quyết định việc có thí nghiệm các hạng mục tiếp theo không.
Sơ đồ thí nghiệm cách điện máy  biến áp
Điện áp thí nghiệm: 
     Cuộn dây 0,4 kV: Đo cách điện ở  thang 500 VDC
    Cuộn dây > 1000 V: Dùng thang 2500 VDC, 5000 VDC.
Nguyên tắc đo:
    Bước đầu tiên đo cách điện: Ta dùng cồn vệ sinh sạch sẽ bề mặt sứ phía cao và phía hạ máy biến áp để loại bỏ dòng rò bề mặt.
    Khi đo cuộn dây nào thì các cuộn dây còn lại nối tắt với nhau rồi nối vào vỏ máy (đã tiếp đất).
    VD: MBA 22/0,4 kV có tổ đấu dây D/yn - 11:
    Đo cách điện cuộn LV - (HV+Vỏ+Đất): (Hạ - Cao)


    Đo cách điện cuộn HV - (LV+Vỏ+Đất): (Cao - Hạ)

>> Từ 2 phép đo trên ta đánh giá được tình trạng cách điện: 
HV - LV; 
HV - Vỏ; 
LV - Vỏ.
Trình tự đo cách điện máy biến áp:
Bước 1: Kiểm tra thiết bị
    Kiểm tra đồng hồ Megaohm trước khi đo:
        Kẹp hai cực đo với nhau, chọn thang 500 VDC. Nếu kim đồng hổ chỉ 0 MΩ > Dây đo còn tốt.
        Tách 2 cực đo, chọn thang 5000 VDC.Nếu kim đồng hồ chỉ ∞ MΩ > Thiết bị tốt.
Bước 2: Tiến hành đo cách điện
    Cô lập máy biến áp cần đo.
    Với máy biến áp 2 cuộn dây, mắc sơ đồ thí nghiệm như hình trên.
   Ghi lại nhiệt độ cuộn dây máy biến áp. 
   Nếu MBA chưa hoạt động có thể lấy nhiệt độ cuộn dây bằng với nhiệt độ môi trường. 
   Ghi giá trị điện trở cách điện tại giây thứ 15 (R15) và giây thứ 60 (R60). 
   Tính Kht = (R60)/(R15).
Kết quả:
Theo kinh nghiệm: hệ số hấp thụ (khi đo ở 20°C).

              Kht > 1,3 suy ra cách điện khô.
              Kht < 1,3 suy ra cách điện ẩm.  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.