Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Khảo sát hiện trường Công trình điện


QUY ĐỊNH DANH MỤC NHỮNG CÔNG VIỆC PHẢI KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG

Căn cứ Quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nam;
Căn cứ văn bản số 5282/EVN SPC – KTAT ngày 06/9/2012 V/v thực hiện Quy trình an toàn điện (Mã số :QT-03-01) của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
Công ty quy định danh mục những công việc phải khảo sát hiện trường, thành phần tham dự khảo sát hiện trường đối với những công việc trên lưới điện của Công ty như sau:
Điều 1. Danh mục những công việc phải khảo sát hiện trường:
1.    Lắp đặt thêm các thiết bị, phụ kiện trên đường dây hiện đang vận hành;
2.    Đấu nối đường dây, nhánh rẻ mới vào đường dây, trạm biến áp đang vận hành;
3.    Thay đổi kết cấu lưới điện như: thay đổi điểm đấu nối, thay đổi qui cách trụ, đà, khoảng căng….
4.    Các công tác theo kế hoạch thực hiện trên lưới điện đã đưa vào vận hành, ngoại trừ các công tác liệt kê trong Điều 2;
Điều 2. Danh mục những công việc trên lưới điện không phải khảo sát hiện trường:
1.    Làm việc với thiết bị điện:
a.     Công việc sửa chữa, tháo, lắp thiết bị điện hạ áp để xử lý sự cố do nhân viên trực ca vận hành đương phiên làm người chỉ huy trực tiếp, trưởng ca vận hành đương phiên làm Người ra Lệnh công tác;
b.    Công việc thí nghiệm thiết bị điện, đo đạc thông số vận hành (trừ trường hợp đo dòng điện cao áp bằng ampe kềm) do nhân viên trực ca vận hành đương phiên thao tác đóng cắt thiết bị điện (nếu có), trưởng ca vận hành đương phiên làm Người ra Lệnh công tác. Công việc này phải được Trưởng ca vận hành đương phiên theo dõi và ghi nhận vào Sổ nhật ký vận hành;
c.     Công việc làm bên ngoài rào chắn cố định hoặc phần hạ áp của trạm biến áp do Trưởng ca vận hành đương phiên làm Người ra Lệnh công tác. Công việc này phải được Trưởng ca vận hành đương phiên theo dõi và ghi nhận vào Sổ nhật ký vận hành;
cong trinh dien

2.    Công việc quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao, hạ áp:
a.     Kiểm tra định kỳ đường dây không trèo lên trụ điện;
b.    Công việc phát quang, chặt cây dọc đường dây không cắt điện;
c.     Công việc sửa chữa, lắp đặt các cấu kiện của đường dây đang có điện đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định không cần làm rào chắn, không leo lên trụ điện cao hơn 3m.
d.    Công việc sửa chữa, tháo, lắp dây dẫn, phụ kiện của đường dây để xử lý sự cố do Nhân viên trực ca vận hành đương phiên làm người chỉ huy trực tiếp, người cho phép làm việc, Trưởng ca vận hành đương phiên làm Người ra Lệnh công tác, Người cấp Phiếu công tác. Công việc này phải được Trưởng ca vận hành đương phiên theo dõi và ghi nhận vào Sổ nhật ký vận hành.
e.     Công việc thay chì cá, sửa chữa nhánh rẻ vào nhà khách hàng bị sự cố mất điện.
3.    Công việc mắc dây đặt điện, treo tháo điện kế, ghi chỉ số điện kế, kiểm tra hệ thống đo đếm:
a.     Lắp điện kế mới, kéo nhánh rẽ vào nhà khách hàng, thay điện kế định kỳ, thay điện kế hỏng, thay điện kế không chính xác có cắt điện;
b.    Lắp điện kế mới, kéo nhánh rẽ vào nhà khách hàng,, thay điện kế định kỳ, điện kế hỏng, điện kế không chính xác không cắt điện nhưng thực hiện theo phương án cụ thể do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Điện lực duyệt;
c.     Ghi chỉ số điện kế.
d.    Kiểm tra hệ thống đo đếm do nhân viên chuyên nghiệp thực hiện với các dụng cụ chuyên dụng không làm thay đổi qui cách hệ thống đo đếm.
Điều 3. Thành phần tham dự khảo sát hiện trường:
Thành phần tham dự khảo sát hiện trường đối với các công tác nêu trong Điều 1được qui định như sau:
·    Đội trưởng hoặc Đội phó hoặc kỹ thuật viên Đội Quản lý vận hành, hoặc Đội Quản lý khu vực. Hoặc người dự kiến làm người cấp Phiếu Công tác, hoặc Lệnh công tác, hoặc Giấy phối hợp cho phép làm việc;
·    Người được dự kiến làm người cho phép hoặc người chỉ huy trực tiếp hoặc lãnh đạo công việc. Hoặc trưởng ca vận hành vào thời gian dự kiến tiến hành công việc;
·    Đại diện Phòng Điều độ Công ty nếu là lắp đặt đường dây mới, thiết bị thao tác ranh giới, có liên quan đến từ hai Điện lực trở lên hoặc làm thay đổi qui trình vận hành đường dây và trạm hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện.
1.    Các đơn vị được phân công công tác trên lưới điện phổ biến quy định này trong toàn thể cán bộ trong đơn vị để áp dụng vào  công tác. Mẫu Biên bản khảo sát hiện trường theo Phụ lục 6 Quy trình an toàn điện (Mã số: QT- 03 – 01).
2.    Phòng KTAT có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị có liên quan đến quy định này.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.