Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Di chuyển nơi làm việc

QUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI NHỮNG CÔNG VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC DI CHUYỂN NƠI LÀM VIỆC


Di chuyen noi lam viec

Căn cứ Điều 20 và Điều 38 Quy trình an toan điện (mã số QT 03-01) ban hành kèm theo quyết định số 1186/QĐ-EVN ngày 07/12/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nam;
Căn cứ văn bản số 5282/EVN SPC – KTAT ngày 06/9/2012 V/v thực hiện Quy trình an toàn điện (Mã số :QT-03-01) của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
Công ty Công ty Điện lực Tiền Giang quy định danh mục và trình tự thực hiện đối với những công việc áp dụng thủ tục di chuyển nơi làm việc ở Công ty như sau:
Điều 1. Danh mục những công việc áp dụng thủ tục di chuyển nơi làm việc.
1.    Lau sứ, thay sứ tại các vị trí trên 1 tuyến hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ mà các tuyến đường dây hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ đó đã cắt điện hoàn toàn trước khi bắt đầu công việc.
2.    Kiểm tra, vệ sinh, thay thế các mối nối tại các vị trí trên 1 tuyến hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ mà các tuyến đường dây hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ đó đã cắt điện hoàn toàn trước khi bắt đầu công việc.
3.    Kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa các thiết bị đóng cắt đường dây tại các vị trí trên 1 tuyến hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ mà các tuyến đường dây hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ đó đã cắt điện hoàn toàn trước khi bắt đầu công việc.
4.    Kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa các thiết bị của trạm biến áp tại các vị trí trên 1 tuyến hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ mà các tuyến đường dây hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ đó đã cắt điện hoàn toàn trước khi bắt đầu công việc.
5.    Phát quang dọc đường dây của 1 tuyến hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ mà các tuyến đường dây hoặc nhiều tuyến đường dây đi chung trụ đó đã cắt điện hoàn toàn hoặc được xác định không cần cắt điện trước khi bắt đầu công việc.
Điều 2. Trình tự thực hiện đối với những công việc áp dụng thủ tục di chuyển nơi làm việc.
Các công việc được nêu trong Điều 1 thực hiện theo trình tự sau đây:
1.    Tổ chức khảo sát hiện trường:
-       Thành phần tham gia:
§  Người cấp phiếu;
§  Đại diện đơn vị trực ca vận hành;
§  Người chỉ huy trực tiếp;
-       Địa điểm, nội dung, phạm vi, thời gian tiến hành công việc: phải xác định rõ ràng cụ thể để không thể nhầm lẫn.
-        Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
§  Đơn vị quản lý vận hành: nêu rõ các nội dung phải thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị kỹ thuật chuẩn bị chỗ làm việc như:
+      Tuyến đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện;
+      Vị trí đặt tiếp đất
+      Vị trí làm rào chắn và treo biển báo
+      Phạm vi cho phép đơn vị công tác làm việc.
§  Đơn vị làm công việc: nêu rõ các nội dung phải thực hiện kiểm tra và tự thực hiện chuẩn bị chỗ làm việc như:
+      Kiểm tra tuyến đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện;
+      Kiểm tra tiếp đất, rào chắn, biển báo mà ca trực đã thực hiện.
+      Xác định rõ phạm vi được phép làm việc
+       Các biện pháp an toàn đơn vị công tác phải tự thực hiện tại từng vị trí công tác.
2.    Đăng ký công tác: thực hiện như các công tác khác
3.    Làm việc theo Phiếu công tác:
-       Mục 3.2. Đơn vị công tác đã làm biện pháp an toàn và tiếp đất tại: Người chỉ huy trực tiếp phải ghi rõ các biện pháp an toàn và tiếp đất đã thực hiện tại từng vị trí thực hiện công việc. Thí dụ : Xem các phụ lục đính kèm.
-       Các mục khác trong Phiếu công tác thực hiện như các công tác khác
4.    Giám sát an toàn trong lúc làm việc: Phải đảm bảo các nhân viên trong đơn vị công tác có mặt tại vị trí công tác sao cho người chỉ huy trực tiếp có thể giám sát an toàn từng người.
5.    Di chuyển địa điểm làm việc: Mỗi nơi công tác phải ghi rõ vào phần 5. Cho phép làm việc và kết thúc công tác hàng ngày, di chuyển nơi làm việc của Phiếu công tác. Thí dụ : Xem các phụ lục đính kèm.
6.    Trao trả nơi làm việc, khoá phiếu và đóng điện: thực hiện như các công tác khác
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1.    Các đơn vị được phân công công tác trên lưới điện phổ biến quy định này trong toàn thể cán bộ trong đơn vị để áp dụng vào  công tác.
2.    Phòng KTAT có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị có liên quan đến quy định này.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.