Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kế hoạch công việc 4.1

Kế hoạch công việc 4 số 1 gọi tắt là Kế hoạch 4.1

Dành cho công tác triển khai công tác sao cho an toàn, chất lượng, kỹ thuật và thời gian hợp lý.
Cụ thể như sau:

A./ Về kế hoạch:
1./ Đối với cấp Điện lực, chuẩn bị kế hoạch công việc trước 1 tháng.
2./ Đối với cấp Đội quản lý, chuẩn bị kế hoạch công việc trước 1 tuần.
3./ Đối với cấp Tổ, nhóm, chuẩn bị kế hoạch công việc trước 1 ngày.
4./ Đối với cá nhân thực hiện, chuẩn bị kế hoạch công việc trước 1 giờ.

B./ Về khâu chuẩn bị:
1./ Chuẩn bị tình thần, tâm lý..
2./ Chuẩn bị trang cụ An toàn, Đo lường, Thi công.
3./ Chuẩn bị vật tư, thiết bị.
4./ Chuẩn bị nhân sự, con người.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.